Зміни процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Зміни процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX (далі – Закон №361) внесено зміни, зокрема, до процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, приведено у відповідність Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 №755-IV (далі – Закон №755) та збільшено штрафи, передбачені ст.16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-X за неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юрособи або про його відсутність.
Так, із 28.04.2020 Законом №361 внесено наступні зміни в процедуру розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб та відповідальність за її неподання, несвоєчасне подання.

 

Щодо визначення кінцевого бенефіціарного власника
Згідно з п. 30 ст. 1 Закону №361 бенефіціарним власником є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.
Водночас, особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права кінцевим бенефіціарним власником бути не може.
Пунктом 30 ст. 1 Закону №361 деталізовано поняття кінцевого бенефіціарного власника для юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень. Так, кінцевим бенефіціарним власником для:
– юридичних осіб – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
– трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, – засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);
– для інших подібних правових утворень – особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

 

Щодо обсягу інформації про кінцевого бенефіціарного власника
Пунктом 9 ст. 9 Закону №755 встановлено, що в Єдиному державному реєстрі міститься інформація про кінцевого бенефіціарного власника у наступному обсязі:
– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);
– дата народження;
– країна громадянства;
– серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця;
– місце проживання;
– реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
– повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником;
– характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);
– у випадку відсутності кінцевого бенефіціарного власника – обґрунтована причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (кінцевого бенефіціарного власника її засновника).

 

Щодо переліку юридичних осіб, які повинні надавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
Юридичні особи, в томі числі й ті, які зареєстровані до 28.04.2020, повинні подати державному реєстратору інформацію про кінцевого власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (п. 4 Розділу Х Закону №361, п. 17 ст. 17 Закону №755).
Відзначимо, що зазначене не стосується наступних юридичних осіб:
– політичні партії та їх структурні утворення;
– професійні спілки, та їх об’єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об’єднань;
– творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок;
– організації роботодавців, їх об’єднань;
– адвокатські об’єднання;
– торгово-промислові палати;
– об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
– релігійні організації;
– державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації;
– державні та комунальні підприємства, установи, організації.
Юридичні особи, наведені вище, не надають державному реєстратору інформацію про кінцевого власника та структуру власності.

 

Щодо переліку документів, які надаються для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Згідно зі ст. 171 Закону №755 для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів подаються такі документи:
– заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
– структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
– витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
– нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.
Зазначені документи, окрім заяви про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника, надаються державному реєстратору, зокрема, для реєстрації:
– створення юридичної особи, відокремленого підрозділу юридичної особи;
– включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі;
– змін до відомостей про юридичну особу, відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
– змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю;
– переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту;
– припинення юридичної особи в результаті її реорганізації;
– припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
– реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
– змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів.

 

Щодо порядку актуалізації інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності
Пунктом 22 ст. 17 Закону №755 передбачено, що юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.
За відсутності змін у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника, юридичні особи зобов’язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

 

Щодо уточнення (виправлення) неточностей, помилок, доповнення у раніше наданій інформації про кінцевого бенефіціара
У випадку виявлення неточностей, помилок або неповного відображення інформації в поданій раніше державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структури, повторно надаються відкориговані відомості не пізніше трьох робочих днів з дня їх виявлення (п. 23 ст. 17 Закону №755).

 

Щодо порядку верифікації (перевірки) державним реєстратором відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником
Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи та у разі подання відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зобов’язаний здійснити верифікацію (перевірку) відомостей на підставі даних Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян (ч. 2, 3 ст. 6 Закону №755).

 

Щодо здійснення контролю та відповідальності
Статтею 341 Закону №755 передбачено, що контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, зокрема, з метою виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або його відсутність.
Зауважимо, що з 28.04.2020 за неподання, несвоєчасне подання держреєстратору передбаченої Законом №755 інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціара передбачено штраф у розмірі від 1 000 до 3 000 НМДГ (від 17 000 до 51 000 грн).

 

Адміністративний збір при підтвердженні даних про кінцевих бенефіціарних власників
Чинним законодавством не передбачене стягнення адміністративного збору за підтвердження даних про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
При цьому, за подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників у межах інших реєстраційних дій передбачений адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому проводиться реєстраційна дія (ч. 5 ст. 36 Закону №755).

 

З урахуванням вищезазначеного, підсумовуємо:
(і) обов’язок подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структури власності розповсюджується також на юридичних осіб, зареєстрованих до 28.04.2020. Для надання інформації про кінцевого бенефіціарного власника в необхідному обсязі та структури власності передбачено термін три місяці з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. За неподання та несвоєчасне подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника передбачений штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 грн. Наразі форма та зміст структури власності Міністерством фінансів України не затверджені;
(іі) юридичні особи повинні підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи щорічно, протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, та в разі зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника і структури власності повідомляти державного реєстратора протягом 30 робочих днів із дня виникнення таких змін.

Зміни процедури розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб